Thống kê truy cập
  • Đang online: 11
  • Hôm nay: 127
  • Trong tuần: 999
  • Tất cả: 65071
HỘI NGHỊ THÀNH LẬP BAN VẬN ĐỘNG QUỸ HỖ TRỢ NÔNG DÂN NĂM 2022
Lượt xem: 53

Chiều ngày 13 tháng 9 năm 2022 tại phòng họp tầng II trụ sở UBND xã Xuân Thành tổ chức hội nghị thành lập ban vận động quỹ hỗ trợ Nông dân năm 2022.

Về dự hội nghị

Ông  Đào Anh Phong - Bí Thư Đảng bộ - chủ tịch HĐND

Ông  Vũ Xuân Trường - phó bí thư TT Đảng ủy.

Ông  Nguyễn Duy Trinh - Chủ tịch UBND

Ông Nguyễn Thanh Hà - Phó CT UBND, các ông bà bí thư, trưởng xóm, Ủy viên BCH Hội ND, thành viên BVĐ.

Tại hội nghị - 

Ông  Vũ Xuân Trường - phó bí thư TT Đảng ủy.

Ông  Nguyễn Duy Trinh - Chủ tịch UBND

Ông Nguyễn Thanh Hà - Phó CT UBND, các ông bà bí thư, trưởng xóm, Ủy viên BCH Hội ND, thành viên BVĐ.

Tại hội nghị

Ông  Vũ Xuân Trường - phó bí thư TT Đảng ủy.

Ông  Nguyễn Duy Trinh - Chủ tịch UBND

Ông Nguyễn Thanh Hà - Phó CT UBND, các ông bà bí thư, trưởng xóm, Ủy viên BCH Hội ND, thành viên BVĐ.

Tại hội nghị ông Vũ Xuân Trường  -  phó bí thư TT Đảng ủy - trưởng ban vận động quán triệt các văn bản của huyện ủy, quyết định thành  lập  BVĐ quỹ hỗ trự Nông dân...

Triển khai kế hoạch vận động.

 

anh tin bai

Ông Vũ  Xuân Trường  -  phó bí thư TT Đảng ủy - trưởng ban vận động quán triệt các văn bản của huyện ủy, quyết định thành  lập  BVĐ quỹ hỗ trự Nông dân..Triển khai kế hoạch vận động.

Căn cứ Quyết định số:54 -QĐ/ĐU ngày 06/9/2022 của Đảng ủy xã Xuân

Thành về việc thành lập Ban vận động xây dựng Quỹ Hỗ trợ nông dân;

Ban Vận động Quỹ Hỗ trợ nông dân xã Xuân Thành(Quỹ HTND) xây dựng

kế hoạch vận động tăng trưởng Quỹ trên địa bàn xã năm 2022 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Nhằm hỗ trợ, giúp đỡ hội viên nông dân có thêm vốn phát triển sản xuất,

kinh doanh và xây dựng, nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế; góp phần

chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, hình thành các

mô hình sản xuất theo nhóm hộ, hướng tới sản xuất hàng hóa và phát triển các hình

thức kinh tế tập thể ở nông thôn.

Tuyên truyền cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, các doanh nghiệp,

Hợp tác xã và toàn thể nhân dân hiểu rõ về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của

Quỹ HTND, phát huy truyền thống tốt đẹp, tương thân, tương ái của dân tộc, từ đó

tự nguyện tham gia đóng góp, ủng hộ xây dựng Quỹ, thúc đẩy sự nghiệp phát triển

kinh tế - xã hội nông thôn và nâng cao đời sống của nông dân trên địa bàn xã.

Nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc xây

dựng Quỹ; tạo điều kiện để Hội Nông dân các cấp đẩy mạnh hoạt động, tuyên

truyền, vận động, tập hợp nông dân thực hiện thắng lợi các chương trình, mục tiêu

phát triển kinh tế, xã hội của Đảng, Nhà nước đối với nông nghiệp, xây dựng nông

thôn mới nâng cao và xây dựng tổ chức Hội Nông dân vững mạnh.

2. Yêu cầu

Công tác vận động xây dựng Quỹ HTND phải được tuyên truyền sâu rộng

với nhiều hình thức, đa dạng, phong phú; Thông tin chuyển tải phải đầy đủ, trung

thực, thống nhất, thường xuyên.

Tổ chức cuộc vận động Quỹ HTND theo đúng quy định của pháp luật, đảm

bảo nguyên tắc tự nguyện, đúng đối tượng, công khai, minh bạch về kết quả vận

động tăng trưởng nguồn vốn Quỹ HTND ở các cấp. Biểu dương, khen thưởng hoặc

ghi nhận các đơn vị, tập thể, cá nhân thực thiện tốt cuộc vận động.

II. NỘI DUNG

1. Đối tượng vận động

Cán bộ, công chức, người lao động thuộc các cơ quan, ban ngành, các tổ

chức chính trị - xã hội, đoàn thể từ xã tới cơ sở.

Hội viên, nông dân, các tiểu thương, các công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã,

tổ hợp tác, hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, các nhà hảo tâm và toàn thể nhân

dân trên địa bàn xã.

2. Nội dung, hình thức vận động

2.1. Nội dung vận động

Vận động ủng hộ trên tinh thần tự nguyện:

- Vận động cán bộ, công chức, viên chức, viên chức (hưởng lương từ ngân

sách nhà nước) trên tinh thần tự nguyện.

- Vận động cán bộ, hội viên nông dân và nhân dân trên địa bàn tự nguyện

đóng góp ủng hộ xây dựng Quỹ.

- Vận động các công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, các mô hình đã và đang

vay từ nguồn Quỹ HTND, các nhà hàng, các hộ sản xuất kinh doanh giỏi trên địa

bàn, các nhà hảo tâm, hộ phi nông nghiệp trên tỉnh thần tự nguyện.

2.2 Hình thức vận động

Ban vận động ban hành Kế hoạch vận động tăng trưởng Quỹ Hỗ trợ nông

dân năm 2022 tới các tổ chức, cá nhân trên địa bàn xã.

Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng: Đài truyền thanh xã,

và việc tổ chức sinh hoạt Hội ở cơ sở về mục đích, ý nghĩa của cuộc vận động xây

dựng Quỹ HTND.

Thông tin, phối hợp và hướng dẫn với các cơ quan, Ban, ngành, đoàn thể của

xã triển khai kế hoạch vận động. Phân công các đồng chí trong Ban vận động của

xã tuyên truyền, theo dõi, chỉ đạo và tổng hợp kết quả vận động của đơn vị được

phụ trách.

Thành lập các Tổ vận động ở các xóm gồm: Mời đồng chí bí thư chi bộ làm

tổ trưởng, Xóm trưởng, Chi hội trưởng nông dân làm tổ phó, Trưởng ban công tác

mặt trận, chi hội trưởng Cựu chiến binh, phụ nữ, Đoàn thanh niên làm thành viên.

Tổ chức vận động xã hội hóa, tranh thủ tối đa nguồn vốn vận động từ tổ chức, cá

nhân, các doanh nghiệp, các hộ sản xuất kinh doanh giỏi, các nhà hảo tâm; tăng

cường kêu gọi cán bộ, hội viên nông dân tích cực tham gia đóng góp xây dựng

Quỹ.

Hội Nông dân xã chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng, báo cáo

Đảng ủy – Uỷ ban nhân dân xã xem xét hỗ trợ vốn từ nguồn ngân sách cho Quỹ

HTND theo đúng quy định của pháp luật.

3. Thời gian vận động:

- Từ ngày 30/8/2022 đến 06/9/2022: Tham mưu thành lập Ban vận động

Quỹ cấp xã, thành lập các Tổ vận động. Triển khai Kế hoạch vận động tới các Tổ

vận động.

- Từ 06/9/2022 đến ngày 30/9/2022: Phát động cuộc vận động trên quy mô

toàn xã.

- Từ ngày 01/10/2022 đến 05/10/2022: Ban vận động QHTND xã tiếp nhận

một lần số tiền vận động từ các Tổ vận động (có phiếu thu theo Hướng dẫn của

Hội Nông dân huyện)

- Từ ngày 05/10/2022 đến 10/10/2022: Ban vận động QHTND xã nộp một

lần tổng số tiền vận động được trên địa bàn xã về Ban vận động QHTND huyện.

Tổng kết đánh giá kết quả vận động Quỹ HTND năm 2022.

4. Địa chỉ nhận tiền ủng hộ

Toàn bộ số tiền ủng hộ thống nhất thu về Ban Vận động Quỹ Hỗ trợ nông

dân xã.

5. Công tác quản lý nguồn Quỹ HTND

- Số tiền vận động được phải có bảng kê xác nhận của Ban Vận động Quỹ

HTND, có phiếu thu rõ ràng, có đủ chữ ký của người nhận, người nộp, thủ quỹ.

Sau khi kết thúc đợt vận động, cơ quan thường trực Ban Vận động Quỹ phải báo

cáo kết quả vận động với Trưởng ban vận động và Thường trực Đảng ủy, UBND

xã.

- Kinh phí phục vụ cho tuyên truyền và tổ chức vận động được lấy từ phí

được hưởng Quỹ Hồ trợ nông dân theo đúng quy định của pháp luật.

anh tin bai

Ông  Đào Anh Phong - Bí Thư Đảng bộ - chủ tịch HĐND phát biểu chỉ đạo .

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Cấp xã:

- Hội Nông dân xã tham mưu cho Đảng ủy thành lập Ban Vận động Quỹ

HTND cấp xã, thành lập các Tổ vận động; xây dựng kế hoạch vận động tăng

trưởng Quỹ HTND năm 2022; Tổ chức phát động ủng hộ xây dựng Quỹ, tổng kết

đợt vận động, ủng hộ; thực hiện chế độ thông tin báo cáo với Đảng ủy, UBND xã

và cơ quan thường trực Ban vận động Quỹ Hỗ trợ nông dân huyện.

- Đề nghị Đảng ủy - Ủy ban nhân dân xã xem xét, quan tâm hỗ trợ ngân sách

địa phương cho Quỹ Hỗ trợ nông dân từ nguồn của xã theo đúng quy định của pháp

luật và tình hình thực tế của địa phương để phục vụ cho vay các mô hình phát triển

sản phẩm OCOP, mô hình liên kết theo chuỗi giá trị cho nông dân, phù hợp với định

hướng và chỉ đạo chung của tỉnh về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

2. Tổ vận động

- Tổ chức vận động xã hội hóa, tranh thủ tối đa nguồn vốn vận động từ tổ

chức, cá nhân, các doanh nghiệp, Hợp tác xã, các hộ sản xuất kinh doanh giỏi; tăng

cường kêu gọi cán bộ, hội viên nông dân tích cực tham gia đóng góp xây dựng

Quỹ.

- Trực tiếp thực hiện việc vận động theo sự phân công của Ban Vận động xã

theo địa bàn quản lý.

- Tổng hợp kết quả vận động, báo cáo về Ban vận động cấp xã; tổng số tiền

thu được nộp một lần về Ban vận động cấp xã.

Ban vận động Quỹ Hỗ trợ nông dân xã đề nghị các Tổ vận động, các ngành,

đoàn thể trong xã và các đơn vị liên quan bám sát kế hoạch tổ chức triển khai vận

động ủng hộ Quỹ đạt kết quả cao./.

T/M BAN VẬN ĐỘNG

PHÓ BÍ THƯ TT - TRƯỞNG BAN

 

Vũ Xuân Trường

 

 

T/H; CB VHTTTT

Cơ quan chủ quản: Xã Xuân Thành- Huyện Xuân Trường
Địa chỉ: Xã Xuân Thành- Huyện Xuân Trường - Tỉnh Nam Định
Email: xaxuanthanh.xtg@namdinh.gov.vn
Chung nhan Tin Nhiem Mang