image advertisementanh tin baiimage advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
anh tin bai
image advertisement
image advertisement
image advertisement
anh tin bai

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 12
  • Hôm nay: 325
  • Trong tuần: 3 077
  • Tất cả: 146094
KẾ HOẠCH Thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tỉnh Nam Định giai đoạn 2023 - 2025
Lượt xem: 62
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NAM ĐỊNH
 
Số: 112 /KH-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Nam Định, ngày15 tháng 8 năm 2023


KẾ HOẠCH
Thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tỉnh Nam Định giai đoạn 2023 - 2025

Căn cứ Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã; Kết luận số 48-KL/TW ngày 30/01/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030; Nghị quyết số 595/NQ-UBTVQH ngày 12/9/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc tiếp tục thực hiện chủ trương sắp xếp các đơn vị chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030; Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15 ngày 12/7/2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030; Nghị quyết số 117/NQ-CP ngày 30/7/2023 của Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025; Chỉ thị số 15-CT/TU ngày 26/5/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030 theo Kết luận số 48-KL/TW ngày 30/01/2023 của Bộ Chính trị; Thông báo số 817-TB/TU ngày 03/8/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030;
Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp huyện, cấp xã tỉnh Nam Định giai đoạn 2023- 2025 như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Cụ thể hóa các nhiệm vụ phải thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã tỉnh Nam Định giai đoạn 2023- 2025 theo Kết luận số 48-KL/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Nghị quyết số 117/NQ-CP của Chính phủ đúng quy định của pháp luật.
2. Phân công rõ nhiệm vụ, trách nhiệm của các cấp, các ngành trong thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã tỉnh Nam Định giai đoạn 2023-2025. Cấp ủy, chính quyền các cấp, nhất là người đứng đầu phải xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023 và các năm tiếp theo. Kết quả thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã là một tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu.
3. Xác định cụ thể nội dung công việc, lộ trình tiến độ và thời điểm hoàn thành, kết quả thực hiện đối với từng công việc theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền trong thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã.
4. Tiêu chuẩn của ĐVHC cấp huyện, cấp xã sau sắp xếp phải bảo đảm theo quy định tại Điều 4 Nghị quyết số 35/2023/NQ-UBTVQH ngày 12/7/2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
 
5. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện; tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
II. NHIỆM VỤ (chi tiết tại Phụ lục kèm theo)
1. Tổ chức quán triệt phổ biến, tuyên truyền
Tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong toàn hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở; sự đồng thuận, ủng hộ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân khi sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023-2025.
a) Cấp ủy, chính quyền các cấp tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai công tác sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025.
b) Các cấp, các ngành, địa phương chú trọng và đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền trong toàn hệ thống chính trị:
- Cấp ủy các cấp tổ chức quán triệt, phổ biến Kế hoạch này đến chi bộ đảng.
- Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện công tác tuyên truyền trong hệ thống tổ chức từ tỉnh đến cơ sở.
- Báo Nam Định, Đài Phát thanh và truyền hình tỉnh mở các chuyên trang, chuyên mục, tăng cường thời lượng phát sóng về thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã tỉnh Nam Định giai đoạn 2023-2025.
- Chính quyền địa phương cấp huyện, cấp xã đăng tải kịp thời, đầy đủ các thông tin liên quan đến sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã trên cổng/trang thông  tin điện tử của huyện, của xã; niêm yết thông tin về sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã tại trụ sở HĐND, UBND cấp xã, tại nhà văn hóa và các điểm sinh hoạt cộng đồng ở thôn (xóm), tổ dân phố; chỉ đạo hệ thống truyền thanh của huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn, thôn (xóm), tổ dân phố thường xuyên tuyên truyền, đưa tin về việc sắp xếp ĐVHC để nhân dân biết, đồng tình ủng hộ việc sắp xếp các ĐVHC.
c) Thời gian tuyên truyền: các cơ quan, đơn vị, địa phương bắt đầu thực hiện tuyên truyền từ khi Kế hoạch này được ban hành cho đến khi hoàn thành thực hiện việc sắp xếp các ĐVHC cấp huyện, cấp xã tỉnh Nam Định.
2. Xây dựng và thông qua Phương án sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã
2.1. Xây dựng Phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã
- UBND các huyện, thành phố Nam Định xây dựng Phương án sắp xếp ĐVHC cấp xã đồng thời có 2 tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số dưới 70% quy định; ĐVHC cấp xã đồng thời có tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên dưới 20% và quy mô dân số dưới 300% tiêu chuẩn quy định. Khuyến khích các địa phương thực hiện sắp xếp ĐVHC (kể cả các ĐVHC thuộc diện sắp xếp trong giai đoạn 2019-2021) để giảm số lượng, tăng quy mô ĐVHC, giải quyết các vấn đề còn bất hợp lý về phân định địa giới hành chính do biến động về địa chất, địa hình hoặc do quá trình phát triển kinh tế - xã hội, tạo thuận lợi cho công tác quản lý nhà nước ở địa phương.
 
Sau khi xây dựng Phương án sắp xếp ĐVHC cấp xã trên địa bàn, UBND cấp huyện tổ chức lấy ý kiến của Đảng ủy cấp xã có ĐVHC cấp xã thuộc diện sắp xếp trước khi trình Ban Thường vụ Huyện ủy, Thành ủy xem xét, cho ý kiến.
- UBND cấp huyện trình Ban Thường vụ Huyện ủy, Thành ủy xem xét, cho ý kiến Phương án sắp xếp ĐVHC cấp xã của địa phương giai đoạn 2023-2025, báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ tổng hợp).
Thời gian: UBND các huyện, thành phố gửi Sở Nội vụ Phương án sắp xếp ĐVHC cấp xã chậm nhất ngày 25/8/2023.
2.2. Xây dựng Phương án tổng thể sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã
a) Sở Nội vụ tổng hợp, xây dựng Phương án tổng thể sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Nam Định giai đoạn 2023-2025 (gọi tắt là Phương án tổng thể) để báo cáo Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, cho ý kiến trước ngày 20/9/2023.
b) Sau khi có ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh tổng hợp, hoàn thiện gửi Bộ Nội vụ cho ý kiến về Phương án tổng thể chậm nhất ngày 30/9/2023.
c) Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản góp ý của Bộ Nội vụ, UBND tỉnh hoàn thiện Phương án tổng thể báo cáo Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy trước khi gửi Bộ Nội vụ để tổng hợp.
2.3. Những nội dung cần lưu ý khi xây dựng Phương án sắp xếp:
a) Nghiên cứu, xem xét, đánh giá toàn diện phương án sắp xếp để bảo đảm sự tiếp nối của giai đoạn 2023-2025 với giai đoạn 2026-2030, tránh trường hợp khi xây dựng phương án sắp xếp các ĐVHC trong giai đoạn 2026-2030 lại gặp khó khăn, không thể nhập, điều chỉnh với các ĐVHC khác liền kề.
b) Khi xây dựng phương án sắp xếp các ĐVHC đã được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động cần xem xét, đánh giá toàn diện cả quá trình hình thành, phát triển của ĐVHC trước khi sắp xếp để có thể kế thừa, tiếp tục phát huy truyền thống của các địa phương, hạn chế làm ảnh hưởng đến tâm tư, tình cảm của cán bộ, nhân dân trên địa bàn.
c) Tiến hành rà soát, có giải pháp để điều chỉnh, xử lý dứt điểm các trường hợp ĐVHC có tranh chấp về địa giới hành chính, ĐVHC có địa hình chia cắt, không thuận lợi cho người dân và công tác quản lý của chính quyền địa phương.
d) Lựa chọn tên gọi của ĐVHC sau sắp xếp có ý nghĩa, phù hợp với yếu tố lịch sử, truyền thống, văn hóa của địa phương; cần lấy ý kiến rộng rãi của Nhân dân đồng thời có tham khảo ý kiến của các chuyên gia, nhà nghiên cứu văn hóa; ưu tiên sử dụng một trong các tên gọi đã có của ĐVHC trước khi sắp xếp hoặc tên gọi đã được sử dụng trong lịch sử hình thành, phát triển của ĐVHC.
 
3. Xây dựng và thông qua Đề án sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025
3.1. Xây dựng Đề án sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã
a) UBND các huyện và thành phố Nam Định: Xây dựng Đề án sắp xếp ĐVHC cấp xã thuộc diện sắp xếp trên địa bàn giai đoạn 2023-2025 trên cơ sở Phương án tổng thể của UBND tỉnh đã được hoàn thiện theo ý kiến bằng văn bản của Bộ Nội vụ.
b) Sở Nội vụ:
- Chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư và đơn vị có liên quan tham mưu UBND tỉnh bổ sung vào Đề án mở rộng địa giới hành chính thành phố Nam Định và thành lập 03 phường các nội dung sắp xếp ĐVHC cấp xã trên địa bàn thành phố Nam Định và huyện Mỹ Lộc.
- Căn cứ Phương án tổng thể đã được hoàn thiện theo ý kiến bằng văn bản của Bộ Nội vụ; Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương có liên quan tham mưu UBND tỉnh xây dựng Đề án sắp xếp ĐVHC cấp xã tỉnh Nam Định giai đoạn 2023-2025.
3.2. Xây dựng Đề án phân loại đô thị đối với thành phố, thị trấn dự kiến hình thành sau sắp xếp
- Sở Xây dựng chủ trì xây dựng Đề án và chuẩn bị hồ sơ Đề án phân loại đô thị đối với thành phố Nam Định sau khi mở rộng và 03 phường dự kiến thành lập trên địa bàn thành phố Nam Định sau mở rộng.
- Sở Xây dựng hướng dẫn UBND các huyện, thành phố thực hiện xây dựng Đề án phân loại đô thị đối với thị trấn hình thành sau sắp xếp, hồ sơ công nhận đạt tiêu chuẩn, trình độ phát triển cơ sở hạ tầng đô thị đối với phường dự kiến hình thành sau sắp xếp.
3.3. Tổ chức lấy ý kiến cử tri
- Tổ chức lấy ý kiến của Nhân dân là cử tri ở ĐVHC cấp huyện, cấp xã chịu ảnh hưởng trực tiếp của việc sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã. Trình tự, thủ tục lấy ý kiến cử tri được thực hiện theo quy định của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ  sở, Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Nghị quyết số 35/2023/NQ-UBTVQH của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Nghị định số 54/2018/NĐ-CP của Chính phủ.
- Chỉ thực hiện tổ chức lấy ý kiến cử tri tại các ĐVHC là đô thị khi đã có báo cáo đánh giá phân loại đô thị theo quy định.
3.4. Thông qua chủ trương sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã
- UBND cấp xã trình HĐND cấp xã thông qua chủ trương sắp xếp ĐVHC cấp xã trên địa bàn giai đoạn 2023-2025. Riêng đối với thành phố Nam Định và huyện Mỹ Lộc: UBND cấp xã trình HĐND cấp xã thông qua chủ trương sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã trên địa bàn giai đoạn 2023-2025.
 
- UBND cấp huyện trình HĐND cấp huyện thông qua chủ trương sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã trên địa bàn giai đoạn 2023-2025.
- UBND tỉnh trình HĐND cùng cấp thông qua chủ trương sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Nam Định giai đoạn 2023-2025.
3.5. Hoàn thiện hồ sơ Đề án trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định
a) UBND các huyện, thành phố hoàn thiện Hồ sơ Đề án sắp xếp ĐVHC cấp xã, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15 và hướng dẫn của Sở Nội vụ.
b) Căn cứ Nghị quyết của HĐND tỉnh, Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh hoàn thiện hồ sơ Đề án sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã tỉnh Nam Định giai đoạn 2023-2025 gửi Bộ Nội vụ thẩm định.
Trường hợp hồ sơ Đề án chưa bảo đảm đầy đủ theo quy định thì bổ sung, hoàn thiện theo yêu cầu của Bộ Nội vụ.
Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản thẩm định của Bộ Nội vụ, UBND tỉnh tổ chức việc tiếp thu, hoàn thiện hồ sơ Đề án sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã gửi Bộ Nội vụ trình cấp có thẩm quyền xem xét, thông qua.
4. Triển khai thực hiện Đề án sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã khi được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua
4.1. Sắp xếp tổ chức bộ máy
a) Đối với các cơ quan, tổ chức đảng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp huyện, cấp xã: Thực hiện theo Hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương.
b) Đối với tổ chức chính quyền địa phương và hoạt động của HĐND, UBND cấp huyện, cấp xã: Thực hiện theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương và khoản 1, 2, 3 Điều 10 Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
c) Đối với cơ quan thuộc HĐND, cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện: Thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều 10 Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15.
d) Đối với các tổ chức hành chính thuộc cơ quan Trung ương, thuộc cấp tỉnh được tổ chức theo ĐVHC cấp huyện và tổ chức hành chính khác thuộc  UBND cấp huyện: Thực hiện theo quy định của Luật chuyên ngành, các văn bản hướng dẫn thi hành của Chính phủ, của Bộ quản lý ngành, lĩnh vực và quy định tại Nghị định số 158/2018/NĐ-CP ngày 22/11/2018 của Chính phủ.
đ) Đối với đơn vị sự nghiệp công lập: Việc sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập cung ứng các dịch vụ sự nghiệp cùng loại trên địa bàn ĐVHC sau sắp xếp phải bảo đảm phù hợp với quy mô dân số, bán kính phục vụ, quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực, bảo đảm
 
tinh gọn đầu mối, tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ viên chức. Việc thành lập, tổ chức lại, giải thể các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND cấp huyện tại ĐVHC sau sắp xếp thực hiện theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền.
Riêng đối với các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực giáo dục, y tế: trước mắt giữ nguyên hiện trạng về tổ chức bộ máy và thực hiện việc sắp xếp sau khi có chỉ đạo của UBND tỉnh, hướng dẫn của Sở Nội vụ.
e) Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đối với từng ĐVHC có hiệu lực thi hành, các cơ quan, tổ chức ở ĐVHC mới phải hoàn thành xong việc sắp xếp và kiện toàn tổ chức bộ máy.
4.2. Bố trí sắp xếp cán bộ, công chức, viên chức
a) Việc phân loại, đánh giá, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở ĐVHC cấp huyện, cấp xã hình thành sau sắp xếp bảo đảm lựa chọn được những người có phẩm chất, năng lực để đảm nhận những vị trí công việc tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị mới.
b) Bố trí cán bộ, công chức thuộc các cơ quan, tổ chức đảng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp huyện, cấp xã: thực hiện theo Hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương.
c) Bố trí cán bộ, công chức các cơ quan, tổ chức hành chính: thực hiện theo quy định tại Điều 11 Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, điểm b khoản 7 mục III Kế hoạch ban hành kèm theo Nghị quyết số 117/NQ-CP và hướng dẫn của Bộ Nội vụ.
d) Kể từ ngày UBND tỉnh trình Chính phủ đề án sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã tỉnh Nam Định giai đoạn 2023-2025, tạm dừng việc bầu, bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý và tuyển dụng, tiếp nhận cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh cho đến khi có Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội có hiệu lực thi hành, trừ trường hợp khuyết người đứng đầu cơ quan, tổ chức mà không bố trí được người phụ trách theo quy định của pháp luật thì được bầu, bổ nhiệm chức danh đó.
đ) Chậm nhất là 05 năm kể từ ngày Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đối với từng ĐVHC có hiệu lực thi hành, số lượng lãnh đạo, quản lý và số lượng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của các cơ quan, tổ chức ở ĐVHC sau sắp xếp phải đảm bảo đúng theo quy định. Trường hợp đặc biệt, UBND tỉnh báo cáo Bộ Nội vụ để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.
4.3. Giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động dôi dư
a) Chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động khi thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã: Thực hiện theo quy định tại Điều 12 Nghị quyết số 35/2023/NQ-UBTVQH của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
 
b) Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động dôi dư của cơ quan, tổ chức do sắp xếp ĐVCHC cấp huyện, cấp xã tùy từng trường hợp được tuyển dụng, tiếp nhận, điều động, luân chuyển đến làm việc tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong hệ thống chính trị theo yêu cầu nhiệm vụ hoặc hưởng các chế độ, chính sách đối với người nghỉ hưu, thôi việc, tinh giản biên chế theo quy định của Chính phủ.
4.4. Xử lý trụ sở, tài sản công
a) Căn cứ Phương án tổng thể sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã; trên cơ sở đề xuất phương án sắp xếp trụ sở của các địa phương, Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan rà roát, lập danh sách và dự kiến phương án xử lý trụ sở, tài sản công của cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc UBND tỉnh quản lý kèm theo Đề án.
b) Các cơ quan thuộc ngành dọc trung ương đóng trên địa bàn tỉnh có đơn vị trực thuộc trên địa bàn cấp huyện, cấp xã thực hiện sắp xếp thì lập danh sách và dự kiến phương án sắp xếp lại, xử lý trụ sở, tài sản công thuộc phạm vi quản lý. Trường hợp không có nhu cầu sử dụng thì chuyển giao cho UBND tỉnh để thực hiện sắp xếp, quản lý, sử dụng theo nhu cầu của địa phương.
c) Trong thời gian 03 năm kể từ ngày có Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp đối với từng ĐVHC có hiệu lực thi hành thì phải hoàn thành việc sắp xếp lại, xử lý trụ sở, tài sản công của các cơ quan, đơn vị tại ĐVHC sau sắp xếp.
5. Kinh phí thực hiện
a) Ngân sách nhà nước bố trí kinh phí thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước và phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành.
b) Ngân sách trung ương hỗ trợ một lần cho địa phương nhận hỗ trợ bổ sung cân đối ngân sách với định mức 20 tỷ đồng cho mỗi ĐVHC cấp huyện giảm và 500 triệu đồng cho mỗi ĐVHC cấp xã giảm để hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ bản phục vụ việc sắp xếp ĐVHC.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị -xã hội tỉnh
a) Xây dựng chương trình, kế hoạch tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân để tạo sự đồng thuận, thống nhất về nhận thức và hành động khi thực hiện sắp xếp các ĐVHC cấp huyện, cấp xã và tổ chức giám sát quá trình triển khai thực hiện.
b) Chỉ đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị - xã hội cấp huyện, cấp xã phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức lấy ý kiến cử tri đối với Đề án sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 ở những ĐVHC cấp huyện, cấp xã thực hiện sắp xếp bảo đảm dân chủ, đúng quy định của pháp luật.
2. Đề nghị Ban Tổ chức Tỉnh ủy
 
a) Tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo về sắp xếp tổ chức bộ máy, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và các chế độ chính sách cho các đối tượng bị tác động khi thực hiện sắp xếp các ĐVHC cấp huyện, cấp xã.
b) Hướng dẫn công tác chuẩn bị Đại hội nhiệm kỳ 2025-2030 đối với những ĐVHC thực hiện sắp xếp.
c) Chỉ đạo, hướng dẫn việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy và giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức dôi dư của các cơ quan, đơn vị của Đảng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tại các ĐVHC thực hiện sắp xếp.
3. Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Chỉ đạo, định hướng các cơ quan truyền thông tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, mục đích, ý nghĩa của việc sắp xếp các đơn vị hành chính để cán bộ, đảng viên và Nhân dân ở các đơn vị thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã biết, đồng tình ủng hộ.
4. Các sở, ban, ngành của tỉnh
4.1. Sở Nội vụ
a) Tham mưu UBND tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã tỉnh Nam Định giai đoạn 2023-2025.
b) Tham mưu UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Nghị quyết số 117/NQ-CP của Chính phủ.
c) Tham mưu UBND tỉnh xây dựng Phương án tổng thể, Đề án sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã tỉnh Nam Định giai đoạn 2023-2025; hoàn thiện hồ sơ trình Bộ Nội vụ theo quy định.
d) Tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua:
- Đề án sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã tỉnh Nam Định giai đoạn 2023-2025.
- Ban hành chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động dôi dư của cơ quan, tổ chức do sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã.
đ) Chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường trong việc chuẩn bị các loại bản đồ hiện trạng, bản đồ phương án thành lập cấp huyện, cấp xã, các sơ đồ có liên quan để gửi kèm Phương án tổng thể, Đề án sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã trình Bộ Nội vụ, Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
e) Chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường trong việc lập mới, chỉnh lý, bổ sung hồ sơ, bản đồ địa giới ĐVHC các cấp có liên quan đến việc sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã bảo đảm tiến độ theo quy định sau khi đã được Bộ Nội vụ công nhận đưa vào quản lý, lưu trữ, khai thác sử dụng khi triển khai thực
 
hiện Dự án 513 theo Quyết định số 513/QĐ-TTg ngày 2/5/2012 và Quyết định số 302/QĐ-TTg ngày 28/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ.
g) Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ, kịp thời giải đáp những vướng mắc khó khăn của các địa phương trong quá trình thực hiện sắp xếp ĐVHC và chủ động xin ý kiến Bộ Nội vụ những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Là cơ quan đầu mối giúp UBND tỉnh tiếp nhận, tổng hợp, xử lý các vấn đề liên quan đến sắp xếp ĐVHC.
h) Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư trong việc bổ sung nội dung về sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 và giai đoạn 2026-2030 trong quy hoạch tỉnh.
i) Phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy rà soát và báo cáo cấp có thẩm quyền điều chỉnh chỉ tiêu biên chế cán bộ, công chức, viên chức cấp huyện, cán bộ, công chức cấp xã và số lượng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, xác định rõ số cán bộ, công chức viên chức cấp huyện, cán bộ, công chức cấp xã và số lượng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã ở thôn (xóm), tổ dân phố dôi dư (bao gồm cả người giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý) để giải quyết chế độ, chính sách theo quy định tại Điều 12 Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
k) Hướng dẫn UBND các huyện, thành phố kiện toàn sắp xếp tổ chức bộ máy và giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động dôi dư trong các cơ quan hành chính nhà nước tại các ĐVHC cấp huyện, cấp xã hình thành sau sắp xếp.
l) Hướng dẫn việc lập hồ sơ đề nghị để trình cấp có thẩm quyền xét công nhận ĐVHC cấp huyện, cấp xã hình thành sau sắp xếp là đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân, Anh hùng Lao động.
m) Hướng dẫn khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong thức hiện Nghị quyết số 35/2023/NQ-UBTVQH của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
n) Theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc triển khai các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này đảm bảo thời gian, tiến độ đề ra.
4.2. Sở Xây dựng
a) Chủ trì, phối hợp Sở Nội vụ hướng dẫn các địa phương rà soát, lập, điều chỉnh các quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn để bảo đảm sự thống nhất giữa các quy hoạch này với phương án tổng thể sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã.
b) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan hướng dẫn rà soát, đánh giá phân loại đô thị theo tiêu chí, tiêu chuẩn của loại đô thị tương ứng đối với đô thị cấp xã hình thành sau sắp xếp giai đoạn 2019-2021.
c) Phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố xây dựng Phương án tổng thể, Đề án sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã tỉnh Nam Định giai
 
đoạn 2023-2025 khi triển khai các nhiệm vụ được giao về thực hiện các quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn trên địa bàn tỉnh theo quy định.
Hướng dẫn rà soát điều chỉnh quy hoạch đô thị đối với các ĐVHC đô thị dự kiến có liên quan để sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 và giai đoạn 2026-2030, đề xuất các biện pháp để đảm bảo và tiếp tục nâng cao chất lượng đô thị, sau khi hoàn thành sắp xếp.
d) Hướng dẫn việc phân loại đô thị đối với thành phố, thị trấn, việc thực hiện đánh giá trình độ phát triển cơ sở hạ tầng đối với phường khi thực hiện sắp xếp ĐVHC đô thị.
4.3. Sở Tài nguyên và Môi trường
a) Hướng dẫn rà soát, cung cấp số liệu diện tích tự nhiên theo kết quả thống kê, kiểm kê đất đai của từng ĐVHC cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh để các địa phương và Sở Nội vụ có căn cứ xây dựng Phương án tổng thể, Đề án sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã.
b) Hướng dẫn việc rà soát, chỉnh lý hồ sơ địa chính sau khi sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã do thay đổi đường địa giới hành chính và tên gọi của ĐVHC cấp huyện, cấp xã sau sắp xếp.
c) Cung cấp thông tin, dữ liệu đo đạc và bản đồ thuộc phạm vi quản lý cho các cơ quan, địa phương liên quan phục vụ việc sắp xếp ĐVHC các cấp khi có yêu cầu.
d) Phối hợp với Sở Nội vụ trong việc chuẩn bị các loại bản đồ hiện trạng, bản đồ phương án thành lập cấp huyện, cấp xã, các sơ đồ có liên quan để gửi kèm Phương án tổng thể, Đề án sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã trình Bộ Nội vụ, Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
đ) Phối hợp với Sở Nội vụ lập mới, chỉnh lý, bổ sung hồ sơ, bản đồ địa giới ĐVHC các cấp có liên quan đến việc sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã bảo đảm tiến độ theo quy định sau khi đã được Bộ Nội vụ công nhận đưa vào quản lý, lưu trữ, khai thác sử dụng khi triển khai thực hiện Dự án 513 theo Quyết định số 513/QĐ-TTg ngày 2/5/2012 và Quyết định số 302/QĐ-TTg ngày 28/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ.
4.4. Sở Kế hoạch và Đầu tư
a) Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, các sở, ngành và địa phương có liên quan tham mưu bổ sung nội dung sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023- 2025 và giai đoạn 2026-2030 trong quy hoạch tỉnh.
b) Hướng dẫn rà soát, điều chỉnh, bổ sung các quy hoạch của địa phương theo Luật Quy hoạch và các quy định của pháp luật về quy hoạch đối với các ĐVHC cấp huyện, cấp xã thuộc diện thực hiện sắp xếp giai đoạn 2023-2025 và giai đoạn 2026-2030.
c) Hướng dẫn việc thực hiện nguồn vốn đầu tư công tại các ĐVHC cấp huyện, cấp xã thực hiện sắp xếp.
 
d) Hướng dẫn việc chuyển đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép đăng ký kinh doanh của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp do thay đổi địa giới, tên gọi ĐVHC cấp huyện, cấp xã thực hiện sắp xếp.
đ) Rà soát, báo cáo đề xuất UBND tỉnh tạm dừng phê duyệt, thực hiện các dự án đầu tư xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp trụ sở công tác tại những ĐVHC dự kiến nhập, điều chỉnh vào ĐVHC khác, bảo đảm thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
4.5. Sở Tài chính
a) Tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định các nội dung sau:
- Quyết định miễn, giảm phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh.
- Quyết định điều chỉnh phân bổ ngân sách cho ĐVHC cấp huyện sau sắp xếp.
b) Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan lập dự toán, định mức chi; việc quản lý, sử dụng, quyết toán kinh phí thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã.
c) Hướng dẫn việc xử lý tài sản, trụ sở làm việc của cơ quan, tổ chức tại các ĐVHC cấp huyện, cấp xã thực hiện sắp xếp.
d) Hướng dẫn thực hiện quy định về miễn phí, lệ phí khi thực hiện việc chuyển đổi các loại giấy tờ liên quan của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp do thay đổi địa giới hành chính và tên gọi của ĐVHC cấp huyện, cấp xã.
đ) Tổng hợp, thẩm định dự toán kinh phí đề nghị của các cơ quan, đơn vị, địa phương (nếu có) đề xuất, báo cáo UBND tỉnh bố trí nguồn kinh phí thực hiện sắp xếp các ĐVHC cấp huyện, cấp xã theo Điều 22 Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15 và hướng dẫn của Bộ Tài chính; đảm bảo nguồn kinh phí thường xuyên cho các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện đạt kết quả.
4.6. Sở Thông tin và Truyền thông
a) Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí thực hiện tốt công tác tuyên truyền nhằm tạo sự đồng thuận trong xã hội, của các ngành, các cấp, của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân trong việc thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã.
b) Chỉ đạo các cơ quan báo chí chủ động phối hợp với các địa phương thường xuyên thông tin về kết quả đạt được, những gương làm tốt, những việc chưa làm được, nguyên nhân nhất là nguyên nhân chủ quan, giải pháp khắc phục và những bài học kinh nghiệm quý, cách làm hay trong việc triển khai thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã.
4.7. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 
a) Hướng dẫn việc rà soát, bổ sung thực hiện các chính sách theo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 tại các ĐVHC cấp huyện, cấp xã thực hiện sắp xếp.
b) Hướng dẫn và trình cấp có thẩm quyền công nhận ĐVHC cấp huyện, cấp xã hình thành sau sắp xếp đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.
4.8. Sở Tư pháp
a) Hướng dẫn UBND các huyện, thành phố thực hiện công tác đăng ký, quản lý hộ tịch.
b) Hướng dẫn việc áp dụng pháp luật, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đăng ký biện pháp bảo đảm khi thực hiện thay đổi địa giới và tên gọi của ĐVHC cấp huyện, cấp xã thực hiện sắp xếp.
4.9. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
a) Hướng dẫn rà soát, báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét, điều chỉnh bổ sung việc thực hiện chế độ, chính sách theo Chương trình mục tiêu quốc gia tại các ĐVHC cấp huyện, cấp xã hình thành sau sắp xếp.
b) Hướng dẫn việc rà soát, điều chỉnh các chính sách thuộc lĩnh vực lao động - xã hội và chính sách đối với người có công tại ĐVHC cấp huyện, cấp xã thực hiện sắp xếp.
4.10. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Hướng dẫn việc rà soát, điều chỉnh và thực hiện việc xác định ĐVHC cấp huyện, cấp xã hình thành sau sắp xếp có di tích được công nhận, xếp hạng là di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới hoặc di tích lịch sử quốc gia đặc biệt.
4.11. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
a) Tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản và tổ chức các cuộc họp của UBND tỉnh liên quan đến việc sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã.
b) Phối hợp với Sở Nội vụ tham mưu dự thảo các văn bản của UBND tỉnh, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo, xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo trong thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã.
c) Tổng hợp, báo cáo kết quả các bước triển khai và kết quả tổ chức thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của UBND tỉnh theo tiến độ của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Bộ Nội vụ.
d) Thường xuyên phối hợp chặt chẽ với Sở Nội vụ, các sở, ngành có liên quan để kịp thời tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong việc thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã.
4.12. Công an tỉnh
 
a) Hướng dẫn rà soát, cung cấp số liệu nhân khẩu thực tế cư trú tại ĐVHC cấp huyện, cấp xã để UBND các huyện, thành phố và Sở Nội vụ có căn cứ xây dựng Phương án tổng thể, Đề án sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã.
b) Hướng dẫn, thực hiện thu hồi con dấu cũ, khắc con dấu mới của cơ quan, tổ chức, đơn vị tại ĐVHC cấp huyện, cấp xã thực hiện sắp xếp; việc chuyển đổi địa chỉ cư trú của công dân do thay đổi địa giới và tên gọi ĐVHC cấp huyện, cấp xã do thực hiện sắp xếp.
c) Chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự, Bộ đội Biên phòng tỉnh, các đơn vị, địa phương có liên quan xây dựng và thực hiện tốt phương án đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; bảo đảm an toàn tuyệt đối cho công tác sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã và công tác tổ chức lấy ý kiến nhân dân tại các địa phương thực hiện việc sắp xếp.
4.13. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh
a) Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện tổ chức lực lượng dân quân tự vệ tại ĐVHC cấp huyện, cấp xã sau sắp xếp.
b) Phối hợp với Công an tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh, đơn vị, địa phương có liên quan xây dựng và thực hiện tốt phương án đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại các huyện, thành phố trong quá trình sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã; bảo đảm an toàn tuyệt đối cho công tác sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã.
4.14. Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng
a) Phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh và đơn vị, địa phương có liên quan xây dựng và thực hiện tốt phương án giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ an toàn tuyệt đối cho công tác sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã.
b) Theo dõi nắm tình hình, kiểm tra, đôn đốc việc chấp hành các quy định của nhà nước về bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã.
4.15. Thanh tra tỉnh
Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc giải quyết các khiếu nại, tố cáo của người dân, tổ chức liên quan đến công tác sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã.
5. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố
a) Tổ chức quán triệt và Xây dựng Kế hoạch thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã trên địa bàn giai đoạn 2023-2025.
b) Xây dựng Phương án, Đề án sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã trên địa bàn giai đoạn 2023-2025, hoàn thiện hồ sơ gửi Sở Nội vụ tổng hợp xây dựng Phương án tổng thể và Đề án sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã tỉnh Nam Định giai đoạn 2023- 2025 trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.
 
c) Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra UBND các xã, phường, thị trấn liên quan trong việc tổ chức lấy ý kiến cử tri; chịu trách nhiệm về kết quả lấy ý kiến cử tri; tổng hợp kết quả lấy ý kiến cử tri trên địa bàn để báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) và HĐND cùng cấp.
d) Trình HĐND cấp huyện thông qua chủ trương sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã trên địa bàn giai đoạn 2023-2025.
đ) Căn cứ chỉ đạo của UBND tỉnh và hướng dẫn của Sở Nội vụ để chỉ đạo xã, phường, thị trấn sắp xếp tổ chức bộ máy, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại ĐVHC sau sắp xếp; giải quyết chế độ, chính sách đối với các đối tượng dôi dư do sắp xếp ĐVHC.
e) Rà soát và báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) chỉ tiêu biên chế và hiện trạng sử dụng cán bộ, công chức, viên chức cấp huyện, cán bộ, công chức cấp xã và số lượng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, xác định rõ số cán bộ, công chức viên chức cấp huyện, cán bộ, công chức cấp xã và số lượng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã ở thôn (xóm), tổ dân phố dôi dư (bao gồm cả người giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý) để giải quyết chế độ, chính sách theo quy định tại Điều 12 Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
g) Xây dựng kế hoạch tuyên truyền và triển khai việc chuyển đổi các loại giấy tờ cho cá nhân, tổ chức, tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức khi thực hiện các thủ tục chuyển đổi các loại giấy tờ và không thu các loại phí, lệ phí khi thực hiện việc chuyển đổi do thay đổi địa giới ĐVHC.
6. Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn
a) Chỉ đạo, hướng dẫn lập danh sách cử tri trên địa bàn tại thời điểm tổ chức lấy ý kiến; Quyết định việc phát phiếu lấy ý kiến cử tri tại xã, phường, thị trấn phù hợp với đặc điểm khu dân cư trên địa bàn; tổ chức lấy ý kiến cử tri theo từng thôn (xóm), tổ dân phố; tổng hợp kết quả lấy ý kiến cử tri trên địa bàn để báo cáo UBND huyện, thành phố.
b) Trình HĐND cấp xã thông qua chủ trương sắp xếp ĐVHC cấp xã trên địa bàn giai đoạn 2023-2025. Riêng đối với thành phố Nam Định và huyện Mỹ Lộc: UBND cấp xã trình HĐND cấp xã thông qua chủ trương sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã trên địa bàn giai đoạn 2023-2025.
c) Báo cáo UBND cấp huyện hiện trạng sử dụng biên chế cán bộ, công chức cấp xã và số lượng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn (xóm), tổ dân phố dôi dư (bao gồm cả người giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý) để giải quyết chế độ, chính sách theo quy định tại Điều 12 Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
d) Tạo điều kiện cho người dân trong sinh hoạt và giao dịch ở ĐVHC mới hình thành sau khi sắp xếp; chuyển đổi các loại giấy tờ cho người dân, doanh nghiệp theo thẩm quyền.
 
Trên đây là Kế hoạch thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã tỉnh Nam Định giai đoạn 2023-2025, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn liên quan nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ được giao; trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ) để xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:
- Chính phủ;
- VPQH, VPCP, Bộ Nội vụ; (để báo cáo)
- TT. TU, TT. HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh và các tổ chức chính trị -xã hội tỉnh;
- Các ban, cơ quan thuộc Tỉnh ủy;
- Các sở, ban, ngành trong tỉnh;
- Các cơ quan, đơn vị TW trên địa bàn tỉnh;
- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Báo Nam Định;
- Các Huyện ủy, Thành ủy;
- UBND các huyện, thành phố;
- Cổng thông tin điện tử của tỉnh;
- Lưu: VP1, VP2, VP8. TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH


Phạm Đình Nghị
 
Cơ quan chủ quản: Xã Xuân Thành- Huyện Xuân Trường
Địa chỉ: Xã Xuân Thành- Huyện Xuân Trường - Tỉnh Nam Định
Email: xaxuanthanh.xtg@namdinh.gov.vn
Chung nhan Tin Nhiem Mang